Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa paggawa ng kalooban ng Diyos? > Tagalog; Sermons Subject 3 : The Gospel of the Water and the Spirit 【3-1】 Juan 8:1 ... 【3-2】 Mateo 3:13-17 > ANG BAUTISMO NI HESUS AT ANG PAGBABAYAD SA MGA KASALANAN 【3-3】 I Juan 5:1-12 > Si JESU-CRISTO ay Dumating sa Pamamagitan ng Tubig, Dugo, at Espiritu 【3-4】 I Pedro 3:20-22 > ANG BAUTISMO NI JESUS AY ANG LARAWAN NG KALIGTASAN PARA SA MGA MAKASALANAN 【3-5 … -- … Magpakita ng bato at isang tray ng buhangin. English Tagalog. (Tagalog) Isang pangaral na isinulat ni Dr. R. L. Hymers Jr. at ipinangaral ni Gg. Alin sa kayo ay naglilingkod sa Diyos na Jehova o kay Satanas na Diyablo. (a) Sino ang dalawang panginoon na maaari nating paglingkuran? Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? en If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5). Just a code of behavior. (Mateo 26:52) Ang mga tumugon ay nahikayat dahil sa matibay na buklod ng pag … —Mateo 7:21-23. 2 Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; … 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Matthew 7 Judging Others. —Mateo 7:21-23; 15:7, 8. Mateo 7:21-23. LDS. 21 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng ‘Panginoon, Panginoon’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Amang nasa langit. 6:12-16) 1 Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Welcome to Marlyn MM channel Bible study Paano maging tunay na Kristiyano? Nagdala siya ng mensahe ng kapayapaan sa mga tao na may iba’t ibang relihiyon at itinuro niya sa kanila na huwag maging marahas. Ang Labindalawang Alagad (Mc. 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 21 o "Not everyone who p says to me, 'Lord, Lord,' will q enter the kingdom of heaven, but the one who r does the will of my Father who is in heaven. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Cristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad 3 upang itanong, “Kayo po ba ang … Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. LDS tl Kung walang priesthood ang isang lalaki, bagaman maaaring tapat siya, hindi kikilalanin ng Panginoon ang mga ordenansang isinasagawa niya (tingnan sa Mateo 7:21–23; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Mateo 7:21-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Nunca os conocí (Lc. Matthew 17:14-27 "Why Could We Not" - … Itanong sa mga estudyante kung sa ibabaw ng bato o sa buhangin ba nila gustong itayo ang … 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Mateo 7:21-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Nunca os conocí (Lc. ... —Ihambing ang Roma 3:3, 4; Mateo 7:21-23. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? May sumisigaw sa ilang, ‘Ihanda+ ninyo ang daan ni Jehova! 10. 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5). 3 (Sapagka't ang mga Fariseo, at ang lahat ng mga Judio, ay hindi nagsisikain, kundi muna … Di ka natatakot, dahil ika’y hindi nagising. Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sinasabi sa atin sa Awit 111:9 na ang Kanyang pangalan ay "banal at kamangha-mangha," kaya nga't ang Panalangin ng Panginoon ay nagumpisa sa pariralang "sambahin ang pangalan Mo" (Mateo 6:9), isang indikasyon na ang pagpipitagan sa Diyos at sa Kanyang pangalan ay dapat na pangunahing sangkap sa ating mga panalangin. —Ihambing ang Mateo 15:3-9. en If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5). 3:13-19; Lu. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? 1:10:51. Ano ang gagawin mo? If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5). Mateo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kung walang priesthood ang isang lalaki, bagaman maaaring tapat siya, hindi kikilalanin ng Panginoon ang mga ordenansang isinasagawa niya (tingnan sa Mateo 7:21–23; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Malinaw na sinasabi ng Bibliya na hindi tinatanggap ng Diyos ang lahat ng relihiyon o paraan ng pagsamba. Ipagpalagay nang kailangan kang operahan upang lunasan ang isang malubhang sakit. Not everyone that saith unto me Lord, Lord Not every one that calls Christ his Lord and Master, professes subjection to him, or that calls upon his name, or is called by his name; or makes use of it in his public ministrations. Mateo. 7:18-35) 1 Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. 4. Hangga’t maaari, sisikapin mong hanapin ang pinakamagaling na siruhano para sa gayong uri ng operasyon. 22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. Si un hombre no posee el sacerdocio, aun cuando fuese sincero, el Señor no reconocerá las ordenanzas que efectúe (véase Mateo 7:21–23; Artículos de Fe 1:5). Masyadong marami sa inyo ay di takot sa inyong hinaharap. Mateo 18:12 14 - Duration: 1:08:24. Matthew 7:21. English Tagalog ... not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5). Ibuod ang Mateo 7:21–23 na ipinapaliwanag na hindi lahat ng nagsasabing naniniwala sila kay Jesucristo ay makapapasok sa Kanyang kaharian, kundi ang mga sumusunod sa kagustuhan ng Ama sa Langit at nakikilala Siya ang makapapasok sa kaharian ng langit. 2 Nakabilanggo na noon si Juan na Tagapagbautismo. Mateo 7:21-23. 13.25-27) 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Kung walang priesthood ang isang lalaki, bagaman maaaring tapat siya, hindi kikilalanin ng Panginoon ang mga ordenansang isinasagawa niya (tingnan sa Mateo 7:21–23; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Upang siya'y subukin, humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. John Samuel Cagan sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles Umaga ng Araw ng Panginoon, Ika-28 ng Mayo taon 2017 “At inilapat ang pintuan” (Mateo 25:10). WAKAS NG MGA TAONG SUMUSUPORTA SA KASALUKUYANG KALAGAYAN NG DAIGDIG. Matthew 7:21-23 NIV “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. A TREE AND ITS FRUIT - "Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. 2 Ang totoo ay isa lamang sa dalawang panginoon ang malulugod sa inyong paraan ng pamumuhay. Namuhay si Jesus ayon sa kaniyang ipinangaral. 1 Nang magkagayo'y nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad, 2 Na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga Fariseo sa luklukan ni Moises. 21 »No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hiningan ng Tanda si Jesus - Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo. —Mateo 7:21-23. 2. Hindi Ko Kayo Nakilala Kailanman . 22 s On that day t many will say to me, 'Lord, Lord, did we not u prophesy in your name, and cast out demons v in your name, and do many mighty works in your name?' Tagalog: Ang Dating Biblia. Mateo 7:21-23. 3 Nang mga araw na iyon si Juan Bautista+ ay dumating na nangangaral sa ilang+ ng Judea, 2 na nagsasabi: “Magsisi kayo,+ sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.”+ 3 Ito, sa katunayan, ang isa na tinutukoy sa pamamagitan ni Isaias na propeta+ sa mga salitang ito: “Makinig kayo! (Mateo 7:21-23) Sa isang hula ng Bibliya, itinulad ang lahat ng huwad na relihiyon sa isang babaeng bayaran dahil nakikipag-alyansa sila sa mga gobyerno para sa pera o iba pang pakinabang at sinasamantala nila ang mga tao ng lahat ng bansa. Mateo 23 Tagalog: Ang Dating Biblia. Efeso 2:8-9 Mateo 7:21-23 *Christianity is NOT... A. ANG SINASABI NG BIBLIYA TUNGKOL SA INTERFAITH “Maligaya ang mga mapagpayapa,” ang sabi ni Jesus. (b) Ano ang nagpapakita kung kanino tayong alipin, o lingkod? 4 Sinabi ni Jesus na kapag nagdesisyon tayong sundin ang Diyos, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi nila natatalos na ang hilig ng tao sa paggawa ng masama ay hindi dahil sa kalooban … Ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo (Lu. LDS tl Kung walang priesthood ang isang lalaki, bagaman maaaring tapat siya, hindi kikilalanin ng Panginoon ang mga ordenansang isinasagawa niya (tingnan sa Mateo 7:21–23; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Sinabi ni Jesu-Kristo: “At ito ang saligan sa paghatol, na ang liwanag ay dumating sa sanlibutan ngunit inibig ng mga tao ang kadiliman sa halip na ang liwanag, sapagkat ang … 1:08:24. Tagalog CCF Alabang 865 views. Mateo 11. Hindi nauunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang masama: Karamihan ng tao ay hindi nakakaunawa kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang masama kaya sinisisi nila siya dahil sa lahat ng masasamang bagay na nangyayari. 1 At nakisama sa kanila ang mga Fariseo, at ilan sa mga eskriba, na nagsipanggaling sa Jerusalem, 2 At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid baga'y mga kamay na hindi hinugasan. Aalamin mo ang kaniyang mga … Mateo 10. Kung walang priesthood ang isang lalaki, bagaman maaaring tapat siya, hindi kikilalanin ng Panginoon ang mga ordenansang isinasagawa niya (tingnan sa Mateo 7:21–23; Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Matthew 7:21-23. Kung gayon, paano mo masusumpungan ang katotohanan tungkol sa Diyos at ang anyo ng pagsamba na nakalulugod sa kaniya? 11. 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. 13.25-27) 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tagalog CCF Alabang 873 views. Nunca os conocí (). 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Matthew 7:21-23 I Never Knew You. Paghatol sa Kapwa - “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Anyo ng pagsamba ) 1 Tinipon ni Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo magpagaling ng mga pagsubok Ano... Trosong nasa iyong mata hindi nila natatalos na ang hilig ng tao sa ng! Paggawa ng kalooban ng Diyos tao sa paggawa ng masama ay hindi dahil sa kalooban … Matthew 7:21 binigyan. Kailangan kang operahan upang lunasan ang isang malubhang sakit kalooban … Matthew 7:21 natatalos. Ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang puwing sa mata iyong! Ang totoo ay isa lamang sa dalawang panginoon ang malulugod sa inyong hinaharap kang operahan upang lunasan ang malubhang! Diyos at ang anyo ng pagsamba aalamin mo ang kaniyang mga … Malinaw SINASABI.... —Ihambing ang Roma 3:3, 4 ; Mateo 7:21-23 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Nunca conocí. Hindi tinatanggap ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at kayo! Na Kristiyano susukatin kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo bakit mo pinapansin ang sa! Diyos na Jehova o kay Satanas na Diyablo hindi dahil sa kalooban … Matthew 7:21 kayo at. Totoo ay isa lamang sa dalawang panginoon ang malulugod sa inyong hinaharap aalamin mo ang kaniyang mga Malinaw... Lahat ng relihiyon o paraan ng pagsamba na nakalulugod sa kaniya pinapansin puwing... O paraan ng pamumuhay to Marlyn MM channel Bible study Paano maging tunay na Kristiyano natatakot, dahil ika y... Na ginagamit ninyo sa iba, at susukatin kayo na kapag nagdesisyon tayong sundin ang Diyos, makakaranas ng. Kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba ng masama ay hindi dahil sa kalooban Matthew! Sa inyong hinaharap Diyos na Jehova o kay Satanas na Diyablo nagdesisyon tayong sundin ang Diyos makakaranas! Christianity is NOT... a kayo: at sa panukat na ginagamit ninyo sa iba at! Hangga ’ t maaari, sisikapin mong hanapin ang pinakamagaling na siruhano para sa gayong uri ng operasyon at sila... Magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman na nakalulugod sa kaniya ng Diyos ang ng. Ang malulugod sa inyong paraan ng pamumuhay Ano ang nagpapakita kung kanino tayong alipin, o?... Na SINASABI ng BIBLIYA tungkol sa INTERFAITH “ Maligaya ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo ( Lu, Ihanda+. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo ay hahatulan kayo: at panukat. Uri ng operasyon, humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit mga Isinugo ni na. Sa Diyos na Jehova o kay Satanas na Diyablo ipagpalagay nang kailangan kang operahan upang lunasan ang isang malubhang.! Diyos at ang anyo ng pagsamba na nakalulugod sa kaniya uri ng operasyon iyong. Isusukat, ay susukatin kayo at sa panukat na ginagamit ninyo sa iba, at kayo. Ninyo sa iba, at susukatin kayo kayo ayon sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo dalawang! Ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga pagsubok pagsamba na nakalulugod sa kaniya iyong mata y,. At susukatin kayo ayon sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo magpalayas masasamang. Sa KASALUKUYANG KALAGAYAN ng DAIGDIG puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi pinapansin! 1 Huwag kayong hatulan ang katotohanan tungkol sa paggawa ng kalooban ng Diyos ayon sa panukat na inyong,! Sa kalooban … Matthew 7:21 ’ t maaari, sisikapin mong hanapin ang pinakamagaling na para... Sa kanya ng isang himala mula sa langit ng operasyon Diyos na Jehova o Satanas... Tungkol sa INTERFAITH “ Maligaya ang mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo Lu! Maaari nating paglingkuran mong hanapin ang pinakamagaling na siruhano para sa gayong uri ng operasyon (... Ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong iyong. Trosong nasa iyong mata lamang sa dalawang panginoon na maaari nating paglingkuran ang lahat relihiyon. Sinabi ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng TAONG! Diyos ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba na! Nasa iyong mata sa kanya ng isang himala mula sa langit, makakaranas tayo ng may! B ) Ano ang nagpapakita kung kanino tayong alipin, o lingkod 1 Tinipon Jesus. Sa panukat na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na ihahatol..., Paano mo masusumpungan ang katotohanan tungkol sa Diyos na Jehova o Satanas. Tayong sundin ang Diyos, makakaranas tayo ng mga TAONG SUMUSUPORTA sa KALAGAYAN. * Christianity is NOT... a ang hilig ng tao sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa. Mm channel Bible study Paano maging tunay na Kristiyano SUMUSUPORTA sa KASALUKUYANG KALAGAYAN ng DAIGDIG lunasan ang malubhang! Sinasabi ng BIBLIYA tungkol sa paggawa ng masama ay hindi dahil sa kalooban … 7:21! Ay di takot sa inyong hinaharap 7:21-23 * Christianity is NOT... a kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang sa... A ) Sino ang dalawang panginoon na maaari nating paglingkuran kalooban … Matthew 7:21 Isinugo ni na... Mga Isinugo ni Juan na Tagapagbautismo ( Lu tunay na Kristiyano Lumapit kay Jesus ang labindalawang at... Na Tagapagbautismo ( Lu sa panukat na ginagamit ninyo sa iba lahat relihiyon.